Alle panden van de Universiteit Utrecht worden gescand op het gebied van veiligheid, verdeeld in 6 clusters. Veilig Werken op Hoogte en transportvoorzieningen is één van deze clusters. Doelstelling is om voor alle in bezit zijnde objecten de veiligheid te borgen, fysiek en procedurematig.

Universiteit Utrecht is in het bezit van ca. 160 objecten, hieronder vallen o.a. diverse monumentale panden, laboratoria, kantoor-gebouwen etc. Voor elk pand is het zaak dat het gebruik ervan op een veilige wijze kan gebeuren.
Binnen de scope van het veiligheidscluster Veilig Werken op Hoogte en transportvoorzieningen vallen 123 projecten. Al deze objecten worden geïnspecteerd, waarna de tekortkomingen worden opgelost. Dit alles in nauw overleg met de interne en externe stakeholders.
Door de veelzijdigheid en korte realisatietermijn wordt ieder pand als apart project aangepakt

Voor dit overkoepelende project zet De Comme een voltallig projectteam in, bestaande uit een senior adviseur Veilig Werken op Hoogte, een projectmanager, een directievoerder en een hoger veiligheidsdeskundige.

PROJECT DETAILS

Project: Veilig Werken op Hoogte
Universiteit Utrecht
Locatie: Utrecht
Omvang: 123 objecten
Bouwjaar:
Waarde:
Architect:

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Toelichting van projectmanager Robin de Geus op het project:

Een hek op een dak? Waarom is dat nodig?
Alle daken van de universiteitsgebouwen worden veilig ingericht. Het Educatorium is één van de eerste gebouwen waarop dit al is gerealiseerd. Het plaatsen van hekwerken is één van de maatregelen om veilig te kunnen werken op daken. Andere voorbeelden van maatregelen zijn pictogrammen met waarschuwingen (bijvoorbeeld over het verlaten van een veilige zone, gevaarlijke uitstoot en stralingsgevaar) en het markeren van looproutes. Het veilig werken op hoogte is één van de onderdelen waar de Taskforce Beheer en Onderhoudsverplichtingen (BOH) zich, in samenwerking met Veiligheid & Milieu (V&M), op richt.

Projectmanager Robin de Geus houdt zich binnen de taskforce bezig met het veilig werken op hoogte. Robin: “We zijn begonnen met een risico-inventarisatie van alle daken: welke voorzieningen zijn aanwezig en welke risico’s zijn er? Voor deze inventarisatie is een beleidsdocument, welke is opgesteld door V&M, de basis. In het beleidsdocument heeft de Universiteit Utrecht nader ingevuld hoe zij aan de wettelijke eisen invulling geeft, zodat zij er zeker van kan zijn dat medewerkers veilig op de universiteitsdaken kunnen werken. Hieruit kwam een lijst met wat er allemaal nog moet gebeuren om de daken veilig in te richten en veilig te kunnen betreden.”

Welke panden eerst?
“De daken met de grootste onderhoudsbehoefte staan bovenaan. Dit zijn over het algemeen de grotere panden of bijvoorbeeld panden met veel installaties op het dak”, geeft Robin aan. “We zijn begonnen met Bijlhouwerstraat 6-8 en het Educatorium. Daar heeft de afdeling Onderhoud en Beheer van het Facilitair Service Centrum de benodigde voorzieningen aangebracht toen planmatig onderhoud plaatsvond. Zo kon de overlast voor medewerkers en studenten in die gebouwen worden beperkt. Dit zijn dus de eerste panden waarvan we zeker weten dat je er veilig op kunt werken. Inmiddels zijn we de uitvoering gestart bij Janskerkhof 2-3a. Uiteindelijk moeten eind 2020 alle panden op orde zijn.”

Spanning tussen veiligheid en beeldkwaliteit
De hekwerken zijn van de verschillende maatregelen op de daken het meest zichtbaar. “We zitten soms in een spagaat tussen wat veilig is en wat er mooi uitziet”, zegt Robin. “Op monumentale panden is het bijvoorbeeld niet toegestaan als daar een hekwerk op het dak wordt geplaatst dat je vanaf de straat kunt zien. Daarom moeten we soms op zoek naar alternatieven, zoals aanlijnbeveiliging. Voorwaarde blijft altijd dat je veilig moet kunnen werken op het dak. Vooraf hebben we daarom onze plannen voor de hekwerken voorgelegd aan het zogenoemde Q-team dat zich bij de directie Vastgoed en Campus bezighoudt met de beeldkwaliteit van onze campussen. Zij gaven ons bepaalde restricties mee en daar houden we ons uiteraard aan. Daarnaast hebben we te maken met de Monumenten- en Welstandcommissie van de gemeente. Voordat we definitieve maatregelen uitvoeren wegen we de beeldkwaliteitseisen af tegen onze wettelijke verplichtingen vanuit bijvoorbeeld de arbeidsomstandighedenwet.”

Wie werken op de daken?
De daken van alle universiteitspanden worden gemiddeld zo’n tien keer per jaar betreden. Het is belangrijk dat medewerkers dit veilig kunnen doen. Onderhoudsmedewerkers van het FSC moeten soms werkzaamheden op de daken verrichten, dakdekkers komen er, installatiebedrijven plegen onderhoud aan bijvoorbeeld luchtbehandelingskasten, en inspectiebureaus checken of de universiteit wel conform wet- en regelgeving werkt.

Taskforce Beheer en Onderhoudsverplichtingen
De Taskforce BOH toetst de gebouwen aan wet- en regelgeving en normeringen en treft daar waar nodig herstelmaatregelen. De taskforce richt zich op ongeveer 75 soorten onderdelen, die zijn verdeeld in vijf clusters. Eén van die clusters is veilig werken op hoogte.